Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE MAERE BV

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen De Maere en de Klant. Door het gebruik van de website van de Verkoper of het reserveren van artikelen en deze op het door de Klant gewenste adres te laten leveren, aanvaardt de Klant dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zijn, de Klant verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden of specifieke (aankoop of andere) voorwaarden, ook al zouden deze bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de Klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden, De Maere BV, is een verder gebruik van de service niet meer mogelijk. Deze algemene voorwaarden en de bepalingen waarnaar deze verwijzen gelden enkel voor leveringen op het grondgebied van België. Indien u vragen hebt over leveringen die zich buiten dit grondgebied bevinden, vragen wij u contact op te nemen met onze binnendienst.

DEFINITIES

De Maere
De Maere BV met maatschappelijke zetel te B-9140 TEMSE, Antwerpsesteenweg 174E
BTW-BE-0431.239.135.
Klant
Iedere (potentiële) wederpartij of wederpartijen van De Maere BV die Goederen aankoopt in zijn hoedanigheid van bedrijf, zelfstandige, school, openbare instelling, vereniging of organisator van jeugdkampen.
Goederen
Artikelen die deel uitmaken van het De Maere aanbod

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Prijzen: Alle vermelde prijzen zijn indicatief. De aangerekende prijs is de prijs die geldt op de dag van de levering aan de Klant, welke terug te vinden is op het begeleidingsdocument van de Goederen en/of op de factuur. De prijzen die in de De Maere- cataloog of folders worden vermeld kunnen wijzigen door verandering in de marktsituatie, wijzigingen van de btw, accijns, douane- en/of andere wettelijke opgelegde tarieven en/of prijzen, ecotaks, grondstoffenkoers, verpakkingskosten, of rechtzetting van drukfouten in de De Maere-cataloog. Klant kan de Goederen weigeren of retourneren indien de prijs niet voldoet aan de prijsindicatie op de webshop of in catalogus. Promoties zijn enkel geldig tot de voorraad strekt. Voor de Goederen waarvoor op de website geen prijs wordt vermeld, geldt de dagprijs van de dag van de levering van de Goederen door De Maere aan de Klant. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld. De indicatieve basisprijs voor aanbieding (gelijkvloerse verdieping) is steeds te vinden bij afronden van de bestelling. Indien de Klant afwezig is op het moment van levering, heeft de verkoper het recht bij een tweede aanbieding ook een tweede keer de basisprijs aan te rekenen.

2. Aanbod: Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. De Maere BV is wat de juistheid, de actueelheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Maere is niet aansprakelijk in geval van materiele fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Maere. Alle aanbiedingen van De Maere zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. De Maere is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen en andere voorwaarden te verbinden aan de levering. De productfiches worden met de nodige zorg opgesteld, op basis van door de fabrikant en/of leverancier verstrekte gegeven. De verkoper kan de juistheid en volledigheid van deze informatie echter niet waarborgen en kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld. Controleer daarom steeds de informatie op de verpakking van de Goederen.

3. Reservatie en levering: De klant kan verschillende artikelen uit het De Maere - assortiment reserveren en deze op de door hem gekozen datum laten aanbieden door een thuisbezorger. De klant heeft het recht de aangeboden Goederen te onderzoeken alvorens tot de aankoop van alle of een aantal van de aangeboden Goederen over te gaan. De Maere doet zijn uiterste best om Goederen van de hoogste kwaliteit aan te bieden, beantwoordend aan de vraag van de Klant. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief, De Maere doet niettegenstaande al het mogelijke om ter plaatse te zijn op de dag en tijdens de ronde die de klant koos. De Klant zal slechts gerechtigd zijn de koop te ontbinden doormiddel van een aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst indien nog steeds niet werd geleverd binnen een termijn van één (1) maand na een aangetekend schrijven daartoe van de Klant. Door de klant te veel bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

4. Aankoop en betaling: De Maere richt zich enkel tot professionele klanten en organisatoren van jeugdkampen en behoudt zich dan ook het recht voor om van de Klant de nodige verificatiestukken daartoe te eisen. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie en zal alle kosten voor De Maere, ten gevolge van het leveren van laattijdige, niet correcte of onvolledige informatie door de Klant of door een derde partij die toegang heeft tot de rekening van de Klant, integraal vergoeden. De koop komt tot stand door betaling van de reservatie aan de thuisbezorger of, in geval van een van tevoren toegestane andere betaalwijze, door het voor ontvangst ondertekenen van het begeleidingsdocument door klant of een gemachtigde. Als de klant tot aankoop wil overgaan moeten alle Goederen betaald worden op het moment van aanbieding, te weten elektronisch of met maaltijdcheques, tenzij in het hierboven vermelde geval van vooraf afgesproken andere betaalwijze. Alle geleverde Goederen blijven, onverminderd het recht van De Maere om betaling te vorderen, exclusieve eigendom van De Maere tot aan de volledige betaling van de verkoopprijs, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico over op het moment van de levering van de Goederen. Voor alle aankopen wordt een factuur opgemaakt. De klant die de bij De Maere aangekochte Goederen naar andere landen uitvoert, moet zelf de verplichtingen daaromtrent nakomen, bijvoorbeeld voor de uitvoer van verpakkingen met een 'groen punt' naar landen waar daarop rechten bestaan.

5. Klachten en retours: Eventuele klachten in verband met de geleverde dienst en de staat van de aangeboden Goederen moeten uiterlijk de vijfde kalenderdag na aankoop aan De Maere worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. De Maere is niet aansprakelijk voor schade die (mede) door het slachtoffer wordt veroorzaakt, noch voor onrechtstreekse schade zoals winstderving, inkomstenderving en verlies van een kans (niet-limitatieve opsomming). Elke aansprakelijkheid van De Maere zal beperkt blijven tot tweemaal het bedrag van de betreffende netto factuurwaarde, met uitzondering voor materiële en lichamelijke schade alsook dood. Enkel in geval van klacht is het retourneren van artikelen mogelijk. Retour na levering is slechts mogelijk na schriftelijke retouraanvraag via mail of fax binnen vijf kalenderdagen na levering.

6. Sancties: voor niet-betaling bij niet-contante betaling: In geval van niet- of laattijdige betaling is de klant vanaf de datum van de wanprestatie een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, en dit zonder waarschuwing. Bovendien is de klant een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur eveneens zonder dat daarvoor een waarschuwing nodig is. De Maere heeft het recht om leveringen aan een wanbetalende Klant onmiddellijk, eenzijdig en zonder waarschuwing op te schorten. Bovendien mag De Maere, vanaf de eerste wanbetaling, de betaling eisen van elke nog niet vervallen factuur van de wanbetalende Klant. Daarop zijn ook de bepalingen van Artikel 7, 1e lid (intresten en forfaitaire schadeloosstelling) van toepassing. De Maere kan op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de Klant of in een situatie van gerechtelijke tussenkomst, de tegoeden en schulden compenseren die wederzijds bestaan tussen De Maere en de Klant. Deze compensatie kan uitgevoerd worden ongeacht de vorm of het voorwerp van de schulden en vorderingen, ongeacht de munteenheid of ongeacht het eisbare of niet eisbare karakter van de wederzijdse schulden of vorderingen. De berekening van deze compensatie wordt uitgevoerd in euro na, indien nodig, omrekening van de vreemde deviezen voor rekening van de Klant.

7. Privacy: De Maere verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie op te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Maere uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord.

8. Aantasting geldigheid – niet-verzaking: Indien een willekeurige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Indien De Maere op gelijk welk moment nalaat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal dit nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal dit nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 9. Wijziging voorwaarden: Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere Voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Maere. In geval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden. De Maere kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke reservatie na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

10. Bewijs: De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen

11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter: Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies!
Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid